بازدید دکتر علی آقا‌محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور از تیم‌های‌ حاضر در زاویه و مراکز فعال کارخانه نوآوری آزادی.