هم‌آوا > خدمات

استفاده از فضای کار اشتراکی

استفاده از خدمات رشد

شرکت در برنامه های کارآفرینی

شرکت در رویدادها

شتابدهنده/مرکز رشد

برای استارتاپ ها آموزش و منابعی از جمله سرمایه گذاری های کوچک فراهم کنید.

چالش نوآوری

یک رقابت بین استارتاپ ها و سازمان برای حل چالش های سازمان راه بیندازید.

برنامه مربیگری

کارکنان، دانش و شبکه های ارتباطی خود را با کارآفرینان به اشتراک بگذارند.

برگزاری رویداد کارآفرینی

برگزاری یا حمایت از رویدادهایی مانند مسابقه، هکتون و کارگاه آموزشی

ادغام و تملک

ورود موقعیت های درست عمودی (در زنجیره تامین خود)، استخدام تیم های چشم گیر و رشد دادن شرکت خود را از طریق اکتساب

توافق توسعه مشترک

پیوستن به استارتاپ ها برای توسعه و/یا ترویج راه حل های جدید

برنامه های کارآفرینی

ترغیب کارکنان به سمت کارآفرینیخدمات حمایتی

بدسترسی به محصول/خدمات و منابع دااخلی به صورت رایگان یا با تخفیف

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی

براه اندازی یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر یا مشارکت در صندوق های خطرپذیر دیگر

پلتفرم نوآوری باز

دعوت از استارتاپ ها برای ساخت محصولات جدید روی پلتفرم شرکت

منبع یابی هوشمند

تهیه خدمات/محصولات خود از استارتاپ ها و بازخورد دادن

تولید محتوا برای استارتاپ

قابلیت دیده شدن استارتاپ با استفاده از طریق پیوند برند

آزمایشگاه تجربه

آزمایش محصولات و مدل های تجاری با کارآفرینان

فضای کار اشتراکی

فراهم کردن امکنات برای استارتاپ ها، به طوری که کارکنان هم بتوانند با کارآفرینان تعامل داشته باشند.