هم‌آوا > افتتاح کارخانه نوآوری آزادی با حضور رئیس جمهور