شرکت‌های آواتک (شتاب‌دهنده فناوری)، شزان (شتاب‌دهنده در زمینه فناوری‌های همگرا)، نوآوا (خدمات‌دهنده تخصصی استارتاپ‌ها)، آواگیمز (شتاب‌دهنده تخصصی بازی‌سازی) و هم‌آوا (شرکت تخصصی در زمینه ارائه خدمات زیرساختی و عمومی) در کنار هم در هم‌آوا جمع شده‌اند تا به نحوی موثرتر و در تکمیل هم، نقشی پیشرو در حمایت از اکوسیستم استارتاپی و نوآوری ایران ایفا کنند. این گروه با ارائه خدمات متنوع به استارتاپ‌ها زمینه رشد آن‌ها را در مرحله ابتدایی فراهم می‌آورند.

اطلاعات فردی

اطلاعات تماس

سوابق شغلی