کارخانه نوآوری "هم آوا" > اعضا هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره

akbarhashemi-750x430
اکبر هاشمی

رییس هیات مدیره