کارخانه نوآوری "هم آوا" > سازمان های بزرگ

%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B2 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

طراحی نوآوری باز سازمانی

%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4 %DA%A9%D8%B3%D8%A8 %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1 %D8%A8%D8%A7 %DB%8C%DA%A9 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1 %D9%88 %D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

راه‌اندازی برنامه پرورش کسب و کار با یک سازمان معتبر و بزرگ

%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی برای شرکت‌های بزرگ

ادغام و اکتساب

ادغام و اکتساب

%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4 %D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%A8%D8%A7 %D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %DB%8C%D8%A7 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

چالش نوآوری با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توانمندسازی سازمانی

%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C %D8%A8%D8%A7 %D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %DB%8C%D8%A7 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

رویدادهای کارآفرینی با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C %D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

دوره آموزشی نوآوری سازمانی