فردیس
۱۰۰

دریافت نشان افرا

شرکت در نشستهای شبکه کارآفرینی افرا

شرکت در کارگاه ها و کلاسهای آموزشی

شرکت در رویدادهای مرتبط با فرهنگ کارآفرینی

شرکت در جلسات فیلم و تحلیل آن

شرکت در برنامه های مرتبط با حوزه کتاب

عضویت در شبکه اجتماعی افرا

دریافت گزارش اقدامات انجام شده توسط ستاد کمپین

1
فردیس
۱۰۰

222

1
فردیس
۱۰۰

222

1