کارخانه نوآوری هم آوا > نمایش مستند “جایی برای فرشته‌ها نیست”