کارخانه نوآوری "هم آوا" > نوآوردگاه فینتک

نوآوردگاه فینتک

نوآوردگاه فینتک به همت مرکز نوآوری آی فینک و با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک
و هم آوا در محل کارخانه نوآوردی، طی 3 روز در تاریخ 27 الی 29 آذر برگزار شد.

در این رویداد 62 شرکت کننده در قالب 18 تیم به رقابت پرداختند. در طی نوآوردگاه 4 کارگاه با عناوین بوم ناب، MVP، مسائل مالی و ارائه به سرمایه گذار برگزارشد. همچنین پلتفرم برنا و شاهین از محصولات شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان زیرساخت‌هایی که در اختیار تیمهای مستقر در آی فینک قرار خواهد گرفت، توسط کارشناسان خدمات انفورماتیک معرفی شدند که موجب رفع مشکالت برخی از طرح ها و کمک به بهبود مدل کسب وکاری آنها شد. تیم‌ها در این مدت از کمک و راهنمایی مربیان حرفه ای با تخصصهای مختلف بهره برده و فایل ارائه خود را تکمیل کردند. در انتها هریک از تیم‌ها در 8 دقیقه در مقابل داوران و حضار از طرح خود دفاع کرده و به سواالت آنها پاسخ داد.

از بین تیمهای شکل گرفته در طی این نوآوردگاه، در نهایت، سه تیم در زمینه های حوالجات ارزی (انتقال ارز)، مدیریت مالی شخصی (دستیار هوشمند مالی) و مایکروسرویس های بانکی، انتخاب شدند. این تیم ها علاوه بر دریافت جوایز نقدی خود، به صورت مستقیم وارد فرآیند شکل دهی (پیش شتابدهی) آی فینک شدند. در این فرآیند به تیم ها، آموزش ها و مشاوره های تخصصی کسب و کاری و بانکی، استقرار و نیز دسترسی به سندباکس شاهین ارائه می شود. تیم‌ها پس از دوره فشرده مذکور، قابلیت های لازم برای شناخت صحیح از مشتریان و طراحی راهکار مناسب را در عمل، خواهند آزمود.

تیمی که حائز رتبه اول این رویداد شده بود با شناسایی صحیح مشکل انتقال پول بین ایران و کشورهای همسایهاقدام به انتقال و تبادل ارز مسافران خارجی مینمود، در طی این رویداد توانست با بهره گیری از آموزشهای مربیان و نیز زیرساخت های پیشنهاد شده، روش سیستماتیکی را که قابلیت توسعه مقیاس پذیر را داشت، ارائه نماید.

تیم دوم با فهم خوب از وضعیت درآمد و هزینه جوانان و نیازمندیهای ایشان برای دریافت مشاوره های هوشمندانه جهت مدیریت مالی خویش، مدل کسب و کاری خود را جهت رفع این مورد، پیشنهاد نمود که مورد استقبال داوران قرار گرفت.

تیم سوم نیز با توجه به شناخت نیازمندیهای فناورانه بانکی و آگاهی از قابلیت توسعه مقیاس آن که در جهان نیز به عنوان یک روند شناسایی شده است، به ارائه پلتفرمی پرداخته است که در آن، فراهم کنندگان مایکرو سرویسها، میتوانند بابت ارائه خدمات خود، حق الزحمه دریافت نمایند.

همچنین از یک تیم به عنوان جوان‌ترین تیم شرکت کننده با میانگین سن 17 سال تقدیر به عمل آمده و جایزه نقدی به آنها اعطا گردید.

نوآوردگاه فینتک آی فینک پس از سه روز برگزاری و طی کردن بیش از ۳6 ساعت کار فشرده و جذاب فینتکی، در ساعت 20:30 روز جمعه 29 آذرماه به کار خود پایان داد.