فیلد            توزیع کتاب صوتی همراه

وبسایت       http://www.navaar.ir

وضعیت        فعال

 

نوار

باور ما در نوار بر این است، که با خواندن کتاب می شود دنیای بهتری ساخت. ضمنا می دانیم ،که زندگی شلوع امروزی کتاب خواندن را برای همه ما سخت کرده است.وقت نداریم، تمرکز نداریم. در یک کلام، زندگیمان شلوغ است. برای این است که ما می خواهیم کتابهایتان ها را برایتان بخوانیم، به همین دلیل است که ما کتاب صوتی منتشر می کنیم.

بنیان گذاران و افراد کلیدی

Hamed-Entezarian
نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

Paarmis-Asgari
نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

Saber-Zabihi
نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

Sahar-Hasanpoor
نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

مدل کسب و کار

باور ما در نوار بر این است، که با خواندن کتاب می شود دنیای بهتری ساخت. ضمنا می دانیم ،که زندگی شلوع امروزی کتاب خواندن را برای همه ما سخت کرده است.وقت نداریم، تمرکز نداریم. در یک کلام، زندگیمان شلوغ است. برای این است که ما می خواهیم کتابهایتان ها را برایتان بخوانیم، به همین دلیل است که ما کتاب صوتی منتشر می کنیم.

دستاورد ها
بیش از ۱۸۵

بنیان گذار

جذب ۴۰+ میلیارد

سرمایه برای استارتاپ ها

ایجاد ۵۰۰

فرصت شغلی

شتابدهی 84

استارتاپ