کارخانه نوآوری "هم آوا" > کارآفرینان و استارتاپ ها

استفاده از فضای کار اشتراکی

استفاده از فضای کار اشتراکی

%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4 %DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87

پرورش کسب‌وکارهای نوآورانه

%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C %D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C

رویدادهای آموزشی تجربی

%D8%A7%D9%93%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87

آزمایشگاه تجربه