کارخانه نوآوری هم آوا > افتتاح کارخانه نوآوری آزادی با حضور رئیس جمهور