کارخانه نوآوری "هم آوا" > افتتاح کارخانه نوآوری آزادی با حضور رئیس جمهور