کارخانه نوآوری "هم آوا" > بازدید وزیر نفت از هم‌آوا