کارخانه نوآوری هم آوا > بازدید دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه از هم‌آوا و مراکز نوآوری مستقر در کارخانه نوآوری آزادی