کارخانه نوآوری "هم آوا" > بازدید دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه از هم‌آوا و مراکز نوآوری مستقر در کارخانه نوآوری آزادی