کارخانه نوآوری "هم آوا" > افتتاحیه باشگاه فایت باکس نوآوری