کارخانه نوآوری هم آوا > افتتاحیه باشگاه فایت باکس نوآوری