کارخانه نوآوری هم آوا > بازدید رییس شورای شهر تهران از هم‌آوا