کارخانه نوآوری "هم آوا" > بازدید رییس شورای شهر تهران از هم‌آوا