کارخانه نوآوری "هم آوا" > حضور هم‌آوا در نمایشگاه اینوتکس 2019