طرح سیمین فر

5,000,000 تومان

خدماتی که از سوی هم آوا به کسانی که طرح حمایتی سیمین فر هم آوا انتخاب نموده اند ارائه می شود:

  1.  سخنرانی در رویدادهای افرا با پوشش رسانه‌ای
  2. مصاحبه و ایجاد پوشش خبری
  3. ارائه مستندات و محتوای تولید‌شده چاپی کمپین
  4. شرکت در گردهمایی‌ها و رویدادها
  5. درج عکس حامیان با اوّلویت سطوح حمایتی بالاتر
  6.  درج لوگوی حامیان با اوّلیت سطوح حمایتی بالاتر
  7. حضور در برنامه‌های فرهنگی افرا
  8. سفیر افرا
  9. ارائه مستندات و محتوای تولید‌شده الکترونیکی کمپین