استفاده از فضای کار اشتراکی

استفاده از فضای کار اشتراکی

پرورش کسب‌وکارهای نوآورانه

رویدادهای آموزشی تجربی

آزمایشگاه تجربه

طراحی نوآوری باز سازمانی

راه‌اندازی برنامه پرورش کسب و کار با یک سازمان معتبر و بزرگ

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی برای شرکت‌های بزرگ

ادغام و اکتساب

ادغام و اکتساب

چالش نوآوری با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

توانمندسازی سازمانی

رویدادهای کارآفرینی با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

دوره آموزشی نوآوری سازمانی