استفاده از فضای کار اشتراکی

استفاده از فضای کار اشتراکی

پرورش کسب‌وکارهای نوآورانه

پرورش کسب‌وکارهای نوآورانه

رویدادهای آموزشی تجربی

رویدادهای آموزشی تجربی

آزمایشگاه تجربه

آزمایشگاه تجربه

طراحی نوآوری باز سازمانی

طراحی نوآوری باز سازمانی

راه اندازی برنامه پرورش کسب و کار با یک سازمان معتبر و بزرگ

راه‌اندازی برنامه پرورش کسب و کار با یک سازمان معتبر و بزرگ

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی برای شرکت‌های بزرگ

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی برای شرکت‌های بزرگ

ادغام و اکتساب

ادغام و اکتساب

چالش نوآوری با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

چالش نوآوری با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

توانمندسازی سازمانی

توانمندسازی سازمانی

رویدادهای کارآفرینی با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

رویدادهای کارآفرینی با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

دوره آموزشی نوآوری سازمانی

دوره آموزشی نوآوری سازمانی