کارخانه نوآوری "هم آوا" > گزارش تصویری یک روز برفی در کارخانه نوآوری آزادی

عکس‌ها از : نوش‌آفرین موفق