کارگاه آموزشی بوم مدل کسب‌وکار

برگزاری کارگاه شش کلاه تفکر در هم‌آوا