کارخانه نوآوری "هم آوا" > برنامه راهکار تای‌چی برای تندرستی

عکس‌ها از : سید علی صالح – خبرگزاری برنا