01

حامی معنوی

- شرکت در گردهمایی‌ها 

- ارائه مستندات 

- حضور در برنامه‌های فرهنگی

- سفیر افرا 

فر01 1

۱ میلیون تومان

- شرکت در گردهمایی‌ها 

- ارائه مستندات 

- درج عکس

- درج لوگو

- حضور در برنامه‌های فرهنگی

- سفیر افرا 

فر

5 میلیون تومان

- ۱ سخنرانی در رویدادها

- ۱ مصاحبه خبری
- ارائه مستندات 

- شرکت در گردهمایی‌ها 

- درج عکس

- درج لوگو

- حضور در برنامه‌های فرهنگی

- سفیر افرا 

فر 01

۱۰ میلیون تومان

- دریافت نشان

- ۲ سخنرانی در رویدادها

- ۲ مصاحبه خبری
- ارائه مستندات 

- شرکت در گردهمایی‌ها 

- درج عکس

- درج لوگو

- حضور در برنامه‌های فرهنگی

- سفیر افرا 

01

۱۰ تا 30 میلیون تومان 

- دریافت تندیس

- دریافت نشان

- ۳ سخنرانی در رویدادها

- ۳ مصاحبه خبری
- ارائه مستندات 

- شرکت در گردهمایی‌ها 

- درج عکس

- درج لوگو

- حضور در برنامه‌های فرهنگی

- سفیر افرا 

4

30 تا 100 میلیون تومان 


تعهدات برحسب تفاهم نامه تعیین می شود.

PLAN - PRICE

Description

text