کارخانه نوآوری هم آوا > جشن یک‎سالگی فضای جدید زاویه