کارخانه نوآوری "هم آوا" > جشن یک‎سالگی فضای جدید زاویه